Vårdinnehåll och arbetssätt

Vårt arbete vilar på evidensbaserade metoder och beprövad kunskap och erfarenhet.

I grund och botten handlar all vård om möten mellan individer som samarbetar utifrån förståelse, respekt och intresse för varandra.

Det är viktigt att individen känner trygghet med oss. Genom att kombinera tydliga ramar, trygghet och aktiviteter försöker vi minska behovet av inneliggande vård.

Individens inflytande och påverkan är integrerade delar i vår mötesstruktur, som går igen i dokumentationen och beslut. APIB strävar efter att förstå klienten utifrån en kombination av känslor, behov, beteenden som kompletteras med diagnos.

Rutiner utgör grunden för vårt kvalitetsarbete och är förutsättningen för likriktat arbetssätt.

Målet är alltid en högre funktionsnivå och bättre psykisk hälsa för individen.


På Fritslavägen boende har vi bred kompetens och vi strävar efter ett berikande och inkluderande arbetssätt.

Vi har:

Familjebehandlare

Drogterapeut

Terapeut - Lifespan integration therapy.

Sjuksköterskor

Psykolog

Mentalskötare

Behandlingsassistenter

Stödpedagog

BehandlingspedagogVerktyg och metod

För bästa samarbete och nytta använder vi samma språk, skalor och skattningar som psykiatrin men utgår från brukarens egna mål och förmågor. 

Vi gör ex remissionsskattningar och analys av brukarens förutsättningar och hälsohinder. Vårt bemötande utgår från diagnos och Plan vid tidiga tecken och Genomförandeplanen.

Vi gör egna riskanalyser men ser gärna att vi får ta del av psykiatrins underlag. 

För största möjliga trygghet och balans använder vi lågaffektivt bemötande, defusing och ändamålsenliga lokaler för att individen ska känna sig trygg och stöttad. 

BVC (Bröset Violence Checklist) är ett av flera verktyg vi använder för att öka chanserna att tidigt förutse och förbygga våldsamt eller utagerande beteende.

Vid missbruk eller substansanvändning utför och följer vi upp med AUDIT och DUDIT.